• Chopard X Mariah Carey

 • Show Addy van den Krommenacker in Parijs groot succes

 • Couturier Zyanya Keizer BINHE en haar Team

 • De INFINITY collectie van BIGLI

 • Pink Panther Party uit jaren 70 herleven

 • Couture Irving Vorster bij Mondriaandiner

 • Spencer Tweeling showt Chopard

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 8 :
Grote Nederlandse financiële reserves nog steeds aanwezig– corruptie – Onderdrukte media en ondernemersprotesten Hongarije – Denk wat je wilt - Verwarring over inclusiviteit of … genderisme in de overdrive?

PodCast 9 :
Omgekeerde vlag – tragiek voor vaderlandse boerenstand – boerenondernemers met grote investeringen in crisis - dierenliefde of vegan - voor of tegen stikstofbeleid van het kabinet – wanhopig tekort aan huizen en bouwgrond – Issues rond moeilijke mensen als grensoverschrijders..

Provincie Utrecht werkt hard aan Begroting 2023

  UTRECHT - De provincie Utrecht blijft in 2023 werken aan duurzame energie, een circulaire economie, gezonde mobiliteit en kringlooplandbouw. Dat is al een complex geheel. Daarnaast komt dat neer op werken aan meer en gezonde natuur, goede kwaliteit van water en lucht en vitale steden en dorpen.

En cruciaal voor de mentale gezondheid van wanhopige woningzoekenden is het versnellen van de bouw van (betaalbare) woningen, de vraag naar ruimte voor bedrijven en de daarmee vrbonden krapte op de arbeidsmarkt zijn opgaven die actueel zijn en blijven.
De provincie Utrecht meldt dat het een ingewikkelde ruimtelijke puzzel probeert te leggen. Samen met alle partners op elk gebied zal het komend jaar aan de oplossingen worden gewerkt. Met als grootste uitdaging om het evenwicht in de conceptmeerjarenbegroting 2023 – 2026 die op 28 september 2022 is aangeboden aan Provinciale Staten.

Daarin is te lezen hoe de financiële middelen hiervoor verdeeld zijn. Het is opnieuw een sluitende begroting, waarin alle begrote inkomsten en uitgaven van de provincie voor het komende jaar zijn opgenomen. De totale begroting voor 2023 bedraagt ruim 663 miljoen euro. De begroting is structureel in evenwicht, heeft financiële ruimte voor nieuwe keuzes na de verkiezingen van maart 2023 en biedt ruim voldoende weerstandsvermogen.

Op basis van het traject ‘Groeisprong 2040’ is in de afgelopen periode een aantal stippen op de horizon gezet om de provincie voor te bereiden op de voorziene groei op vijf belangrijke opgaven. Wonen, Energie en Klimaat, Economie en Gezondheid, Natuur en Recreatie en Bereikbaarheid. De Groeisprong heeft laten zien dat hier forse uitdagingen liggen.

Het komend jaar moet er vooral hiervoor meer zekerheid komen over de toekomstige jaarlijkse inkomsten van de provincie Utrecht. Die zekerheid is er nu nog niet en daar heeft het college zorgen over. Duidelijkheid over keuzes rond het provinciefonds en het nieuwe belastinggebied zijn cruciaal om verdere financiële kaders te kunnen geven voor de periode richting 2030 en verder. Het college van Gedeputeerde Staten is zich bewust van de onzekere tijden waarin we leven.

Gedeputeerde Robert Strijk: “Die onzekerheid wordt al langere tijd veroorzaakt door corona en een tekort op de woningmarkt. Sinds dit jaar ook door zorgen over een hoge energierekening en fors oplopende prijzen voor producten en diensten. De consequenties hiervan voor de koopkracht van onze inwoners zijn enorm. Ook voor ondernemers is het een ingewikkeld vraagstuk hoe om te gaan met gestegen prijzen voor grondstoffen en energie. Sommigen moeten besluiten de productie af te schalen of zelfs stil te leggen. De oorlog in Oekraïne en oplopende spanningen tussen het westen en Rusland en ook China geven onzekerheid, en internationale ontwikkelingen buiten onze directe invloedssfeer leiden tot hogere aantallen vluchtelingen, ook naar onze provincie.”

Hij verwijst daarbij naar een vertraging van de transitie naar duurzame energie en flinke opgaven op de verlaging van de CO2 uitstoot. En dan is er ook nog een grote uitdaging om anders om te gaan met grondstoffen en de noodzaak van natuurherstel, de transitie van de landbouw en de druk op het landelijk gebied. De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar. 

"Al deze zaken vragen om systeemveranderingen en dat is onder normale omstandigheden al heel ingewikkeld. In deze tijd kampen wij ook nog eens met een tekort aan deskundigheid en arbeidspotentieel om al deze ambities en transities te begeleiden."

Een tekort waar het hele land meekampt. En Utrecht constateert ook terecht dat al deze ontwikkelingen onder andere tot toenemende protesten leiden van flinke groepen Nederlanders. Zij voelen zich niet gesteund. Het gezag van de overheid is niet voor iedereen meer vanzelfsprekend. Het college is zich ervan bewust dat het hier open oog en oor voor moet houden en voortdurend de verbinding en het gesprek met de Utrechtse samenleving moet blijven opzoeken.

Een open manier van samenwerken om zo samen te bouwen aan een gezonde, groene, duurzame en aantrekkelijke provincie voor inwoners en bedrijven blijft dan ook onverkort het uitgangspunt. In deze begrotingsvoorstellen legt het college voor hoe komend jaar alle opgaven worden uitgevoerd.

Deze begroting is de laatste begroting van deze Statenperiode. Volgend jaar treden de nieuwe Provinciale Staten en een nieuw college van Gedeputeerde Staten aan. Zij zullen vanzelfsprekend hun eigen koers bepalen.

De begroting 2023-2026 biedt daarvoor een goede financiële basis. Provinciale Staten besluiten op 9 november 2022 over de begroting.

PROVINCIE UTRECHT IS DUIDELIJK OVER PLANNEN VOOR BEGROTING 2023 ...

MET OPEN OOG EN OOR VOOR NIEUWE OPVATTINGEN IN DE MAATSCHAPPIJ...